ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Posted: Oct 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครและการพิจารณาทุน

นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารทั้งหมดที่เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานหลักสูตร ส่งเอกสารทั้งหมดมายังฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print
Tags: