ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ  (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Posted: Oct 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมนิสิตเพื่อการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ 


ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน พร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนโดยผ่านภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

Print
Tags: