ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Posted: Oct 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "หลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมทักษะสื่อสารระดับชาติ/นานาชาติ"


ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน พร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุน โดยผ่านภาควิชาที่สังกัดภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566


เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัคร

Print
Tags: