ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
Posted: Sep 14, 2022
Comments: 0
Author: admin

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
2. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 ในเวลาทำการ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร. 15934


การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
ขอเชิญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีการทำเครื่องหมาย X ในบัตรเลือกตั้ง ตามบัตรเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ออกเสียง 1 เสียง

การเลือกตั้งล่วงหน้า
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยวิธีการทำเครื่องหมาย X ในบัตรเลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้สมัครใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 ตุลาคม 2565 ในเวลาทำการ (8.30 - 16.30) ณ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์)

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงลำดับสูงสุด 4 คนแรก จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิกหากลำดับสุดท้ายที่ต้องการ มีคะแนนเท่ากัน มหาวิทยาลัยจะตัดสินโดยการเชิญผู้ได้รับคะแนนเท่ากันมาจับฉลากสำหรับกรณีที่มีผู้สมัคร เไม่เกิน 4 คน มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000  ต่อ 27074, 27084

หมายเหตุ

Print
Tags: