ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Posted: Sep 14, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดวันเวลา เกี่ยวกับการสอบ กลางภาค สำหรับนิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

Download ประกาศ

Print
Tags: