ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน กรกฎาคม 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน กรกฎาคม 2022
Posted: Sep 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือน กรกฎาคม 2022

👨‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📄บทความวิจัยเรื่อง: Behavior of Steel Clamp Confined Brick Aggregate Concrete Circular Columns subjected to Axial Compression
📑วารสาร : Case Studies in Construction Materialss, 2022, 16, 00815

📄บทความวิจัยเรื่อง: Improving Stress‐Strain Behavior of Waste Aggregate Concrete Using Affordable Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) Composites
📑วารสาร : Sustainability, 2022, 14(11), 6611

📄บทความวิจัยเรื่อง: Travelers’ Perceptions on Significance of Travel Time Saving Attributes in Travel Behavior: A Case Study in Oman
📑วารสาร : Infrastructures, 2022, 7(6), 78

👨‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
👨‍🦰รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📄บทความวิจัยเรื่อง: Axial Load Enhancement of Lightweight Aggregate Concrete (LAC) Using Environmentally Sustainable Composites
📑วารสาร: Buildings, 2022, 12(6), 851

‍👩ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
📄บทความวิจัยเรื่อง: A single element of multiband switched beam antenna for 5G applications
📑วารสาร : International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2022, 12(3), pp. 2733-2742

Print
Tags:

หมวดหมู่