ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Facebook Live Series “DMS Innovation Academy”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Facebook Live Series “DMS Innovation Academy”
Posted: Sep 9, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี  กับ

นางสาวณัฐธภรณ์ บานเย็น
นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวชนิกานต์ อินมณี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live Series “DMS Innovation Academy” EP6 ในหัวข้อ “WHY-WHAT-HOW” Lessons Learned of Thinking Processes to Create an Innovation.

ถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเพจ Facebook กรมการแพทย์ 

จัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Department Of Medical Services)

Print
Tags: