ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนเพื่อศึกษา Integrated Master’s and Doctoral Degree ณ Chungnam National University

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนเพื่อศึกษา Integrated Master’s and Doctoral Degree ณ Chungnam National University
Posted: Sep 8, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาววรกานต์ ทองประไพ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับทุน Project Based Scholarship เพื่อศึกษา Integrated Master’s and Doctoral Degree ณ Chungnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

Print
Tags: