ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนวิจัย Fundamental Fund; FF ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทุนวิจัย Fundamental Fund; FF ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Posted: Aug 31, 2022
Comments: 0
Author: admin

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) 2567 โดยนักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 1. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้วยเศรษฐกิจคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายงานให้กับประเทศไทย
 2. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้านสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน
 3. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย
 4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
 5. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
 6. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศ
 7. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร

ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. แผนงานวิจัย FF67 (PDF) (DOC)
 2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  (PDF) (DOC)
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ (PDF)  (XLS)
 4. แบบฟอร์มขอสมัครรับทุนวิจัย Fundamental Fund 2567 (PDF) (DOC)
 5. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของประเทศ พ.ศ.2566-2567
 6. ขั้นตอนการดำเนินการส่งข้อเสนอขอทุนโครงการ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
 7. การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวการจัดทำคำของบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สกอว.
Print
Tags:

หมวดหมู่