ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Aug 23, 2022
Comments: 0
Author: admin

จำนวน 2 ทุนๆ 20,000.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหการ)
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4. มีผลการเรียนรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

เงื่อนไขการให้ทุน
1.นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัครทุน
1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา 
2. ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

*** สามารถรับ-ส่ง ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ***

ภายในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุประจำปีการศึกษา2565

Print
Tags: