ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานด้านวิชาการจัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานด้านวิชาการจัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
Posted: Aug 10, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวทัสวิทย์ พลจารย์
นายสรวิชญ์ รักษา
นางสาวชนิดาภา สุขมณี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หัวข้อ “Energy and Sustainable Engineering”

นางสาวพัชราภา วันเลิศ
นางสาวรัญชลี บุตร์ดีวงศ์
นางสาวอินทิรา แสงบำรุง

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “Healthcare Engineering”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว

จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานด้านวิชาการ จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์

Print
Tags: