ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลการประกวด "ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565" ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลการประกวด "ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565" ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17
Posted: Aug 10, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวณัฐภรณ์ บานเย็น
นางสาวชนิกานต์ อินมณี

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค

ได้รับรางวัลการประกวด "ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565"

ชื่อผลงาน “นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบทางเดินหายใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับแพทย์ในศตวรรษที่ 21”

รางวัลผลงานนวัตกรรม “ระดับดีเด่น”
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “ระดับดีเด่น”
รางวัล “เหรียญทอง”

ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Print
Tags: