ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

Posted: Aug 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

คุณสมบัติ

  • ผู้ที่จะยื่นสมัครขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
  • มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
  • ขาดแคลนทุนหรือด้อยโอกาส
  • ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด ยกเว้นการกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน
https://drive.google.com/file/d/1OxYk4yXZkjMcDcUq5fT5vnCFfjTTW5Do/view?usp=sharing

นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)


***ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก***

Print
Tags:

หมวดหมู่