ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
Posted: Aug 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Print
Tags: