ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted: Jul 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น และมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับสถานการณ์มากขึ้นนั้น จึงเห็นสมควรให้ประกาศแนวทางในการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

 1. การจัดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถทำได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการตังนี้
  • ให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรประเมินความเสี่ยงของตนเองตามความเหมาะสม
  • ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ
  • นิสิต อาจารย์ และบุคลากรต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าคณะฯ
  • นิสิต อาจารย์ และบุคลากรต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในคณะฯ และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 2. กรณีนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติดังนี้
  • ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของทางกระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนหรือปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะต้องเข้าขั้นเรียนหรือปฏิบัติงานโดยให้แยกตัวจากผู้อื่นเป็นเวลา 5 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน
 3. กรณีนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อให้ผู้ติดเชื้อกักตัว งดออกจากที่พัก แจ้งบุคคลใกล้ชิดทราบและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Download ประกาศ

Print
Tags: