ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565
Posted: Jul 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวณัฐธภรณ์ บานเย็น
นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวชนิกานต์ อินมณี

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565

ภายใต้ชื่อผลงาน "ชุดตรวจสุขภาพสำหรับระบบการแพทย์ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Health kit for Telemedicine using Digital Technology) "

จัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 

Print
Tags: