ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อบูรณาการการศึกษารูปแบบ CWIE กับ EEC Model Type A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อบูรณาการการศึกษารูปแบบ CWIE กับ EEC Model Type A
Posted: Jul 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565" กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 หลักสูตร ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อบูรณาการการศึกษารูปแบบ CWIE กับ EEC Model Type A ในปีการศึกษา 2565

Print
Tags:

หมวดหมู่