ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022)

นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022)
Posted: Jul 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี

นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

นางสาวณัฐภรณ์ บานเย็น
นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวชนิกานต์ อินมณี

ชื่อผลงาน นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบทางเดินหายใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับแพทย์ในศตวรรณที่ 21

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร

ชื่อผลงาน นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับบ้านผู้สูงอายุ

นางสาวไอรัก จันทร์มานะเจริญ
นายปารณ ดาวทอง
นางสาวธนพร สุขปราโมทย์

ชื่อผลงาน นวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยในชุมชนไทย โดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ และดิจิตอล

ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565

จัดโดยสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

Print
Tags: