ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Jul 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

 1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ หน่วยงานภายในและภายนอก
 2. ลงทะเบียนรับ (excel)
 3. ลงทะเบียนรับ ในระบบ SWU - SARABAN
 4. ลงทะเบียนส่ง (ออกเลขที่หนังสือภายใน) สร้างหนังสือราชการผ่านระบบ SWU SARABAN เพื่อกำหนดเลขที่หนังสือ อว 8713.1/xxx โดยผู้อนุมัติคนสุดท้ายเป็นผู้กำหนดเลขที่
 5. กดผ่าน/อนุมัติ เรื่องในระบบ SWU - SARABAN
 6. ลงทะเบียนส่ง (ออกเลขที่หนังสือภายนอก) (ส่งเรืองผ่านระบบ SWU-SARABAN)
 7. บันทึกผลการพิจารณาจากผู้บริหารในทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ
 8. สแกนหนังสือราชการ เพื่อใช้เป็นสำเนาหลักฐาน
 9. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่
 10. ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก
 11. ออกเลขที่คำสั่งต่างๆ ทั้งคำสั่งมหาวิทยาลัย และคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ HURIS (ปฏิบัติงานหลัก)
 12. ดำเนินการแนบเอกสารใน Huris โดยเชื่อมโยงกับระบบ e - Document Portal
 13. จัดเตรียมเอกสารที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจัดส่งไปหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดส่ง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผ่านส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 14. จัดเตรียมจดหมายที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจัดส่งไปหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดส่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์
 15. ลงทะเบียนรับจดหมาย ประเภทลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ รับรอง สำหรับเป็นหลักฐานการติดตาม
 16. ติดตามประสานงานกับบุคลากร หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอก
 17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือ หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
 7. หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่งหรือส่วนงาน ในกรณีที่ผ่านการสรรหาจากต้นสังกัด

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

Print
Tags: