ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Posted: Jul 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีและช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นกำลังใจให้กับนิสิตที่เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลืองานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังนี้

ประเภททุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 25 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

ประเภททุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 8 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียงระดับชาติ นานาชาติ
- ประเภทบุคคล จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
- ประเภททีม จำนวน 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

ประเภททุนความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
- ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
- ผลคะแนนรวมการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 7.0 จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
- ผลคะแนนรวมการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6.5 จำนวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท


รวมเป็นเงินทั้งหมด 258,000.- บาท รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Download ประกาศและรายชื่อ ฉบับเต็ม

Print
Tags:

หมวดหมู่