ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายรุ่งโรจน์  ฤกษ์หร่าย ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น "ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน"

นายรุ่งโรจน์  ฤกษ์หร่าย ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น "ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน"
Posted: Jun 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ


นายรุ่งโรจน์  ฤกษ์หร่าย


พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับปฏิบัติงาน ได้รับเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น

"ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน" 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 5078/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

Print
Tags: