ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ ได้รับรางวัลผลงาน "ระดับดีเด่น" จากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ ได้รับรางวัลผลงาน "ระดับดีเด่น" จากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Posted: Jun 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ได้รับรางวัลผลงาน "ระดับดีเด่น" เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัดโดย ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: