ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำรวจข้อมูลสุขภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อสนับสนุนโครงการบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริการวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำรวจข้อมูลสุขภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อสนับสนุนโครงการบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Posted: Jun 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิชาการ "พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำรวจข้อมูลสุขภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)" เพื่อสนับสนุนโครงการบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: "องครักษ์โมเดล"

ที่ปรึกษาโครงการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
นางกนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร หัวหน้างานศูนย์ผู้สูงวัยฯ
น.ส.อัจฉราพรรณ ทองแท้ พยาบาล

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
นายพีระพงษ์ อุไชย
นางสาวปิยธิดา บัวทอง
นางสาวพรรณพศร ละออเอี่ยม
นางสาวอมิตา อับดุลลากาซิม
นางสาวธิติมา ภูช่างทอง
นางสาวพิชญาภา ขันสร้อย 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำรวจข้อมูลสุขภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสำรวจตำแหน่ง GSP ของผู้ป่วย เพื่อบันทึกลงระบบคลาวด์

สถานที่ดำเนินโครงการ
ตำบลบึงศาล ตำบลชุมพล และ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ระยะเวลาดำเนินงาน
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2565

Print
Tags:

หมวดหมู่