ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Posted: Jun 24, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

ใช้สิทธิเสนอเสนอชื่อ ผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถใช้สิทธิได้ ไม่เกิน 1 ชื่อ

การเสนอชื่อล่วงหน้า
หากในวันลงคะแนนผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาปฏิบัติงานและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงานของวันที่มีการใช้สิทธิเสนอชื่อซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ส่วนงานกำหนดให้มีการเสนอชื่อได้ ให้บุคคลนั้นขออนุญาตเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยลงชื่อกำกับ และใส่ซองปิดผนึกเพื่อยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ๆ โดยตรง ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 ในเวลาทำการ ณ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000  ต่อ 27074, 27084

Print
Tags: