ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพอาเซียน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพอาเซียน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564"
Posted: Jun 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพอาเซียน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Overview of AUN-QA V. 3  และฝึกปฏิบัติเการขียนรายงานการประเมินตนเอง Criteria 1-11  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/3satCVjw53XYt1Lc9

Print
Tags:

หมวดหมู่