ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
Posted: Jun 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/fAsYHhg7E4pawYpA9

Print
Tags:

หมวดหมู่