ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted: Jun 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร เลขที่ประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นายปรีชา แก้วศรีพรม
เลขประจำตัวสอบ 002 นายประสาน คำดีผล


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074

 

Print
Tags: