ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแข่งขันการแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแข่งขันการแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
Posted: May 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร


นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัติและเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท จากการนำเสนอโครงการประกวดแข่งขันการแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

ภายใต้ชื่อผลงาน A Smart Assistant for Detecting Driver Drowsiness

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
.
จัดโดยกรมขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 7 กรมขนส่งทาง

Print
Tags: