ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตวภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสาร International Journal of Electrical and Computer Engineering

นิสิตวภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสาร International Journal of Electrical and Computer Engineering
Posted: May 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายนพรัตน์      ประสพธัญญา
นางสาวมาริสา  พันธ์ชิน
นายวงศกร       โพธิ์ทองงาม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง ในหัวข้อ A single element of multiband switched beam antenna for 5G applications วารสาร: International Journal of Electrical and Computer Engineering, 12, 3, 2733 - 2742. DOI: 10.11591/ijece.v12i3.pp2733-2742 โดยมี ผศ.ดร.พิชญา ชัยปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
Tags: