ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร Computers, Materials & Continua

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร Computers, Materials & Continua
Posted: May 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภชัย แก้วอ่วม
นางสาวจิราพรรณ หิรัญเรือง
นางสาววิชญา สุนทระ

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง หัวข้อ Dual Band Switched Beam Textile Antenna for 5G Wireless Communications วารสาร: Computers, Materials & Continua, 73, 1, 181-198. DOI: 10.32604/cmc.2022.028616 โดยมี ผศ.ดร.พิชญา ชัยปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print
Tags: