ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Posted: Jun 3, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อและเสนอได้เพียงครั้งเดียว

การเสนอชื่อล่วงหน้า
สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไปปฏิบัตงานนอกส่วนงานหรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เสนอชื่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เสนอชื่อ ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000  ต่อ 27074, 27084

Print
Tags: