ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS เมษายน 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS เมษายน 2022
Posted: Jun 2, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS  ประจำเดือน เมษายน 2022

👧อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📄บทความวิจัยเรื่อง:  Effect of Food to Microbe (F/M) Ratio on Anaerobic Digestion of Refinery Waste Sludge under Mesophilic Conditions: Biogas Potential and Phytotoxicity
📕วารสาร : Current Applied Science and Technology, 2022, 22 (1), pp. 1-11

👦ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
📄บทความวิจัยเรื่อง:  Predicting the Mechanical Properties of RCA-Based Concrete Using Supervised Machine Learning Algorithms
📕วารสาร : Materials, 2022, 15 (2), 647
📄บทความวิจัยเรื่อง:  A scientometric analysis approach to analyze the present research on recycled aggregate concrete
📕วารสาร : Journal of Building Engineering, 2022, 461 ,10367925
📄บทความวิจัยเรื่อง:  Mechanical Experiments on Concrete with Hybrid Fiber Reinforcement for Structural Rehabilitation
📕วารสาร : Materials, 2022, 15 (😎, 2828

👦รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
📄บทความวิจัยเรื่อง:  Innovative Magnetic Circuits for Boost Converters’ and EMI Filters’ Integrated Inductor
📕วารสาร : International Review of Electrical Engineering, 2022, 17(1), pp. 2-10 

👦ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
📄บทความวิจัยเรื่อง:  COVID-19 Distribution Predicting in Nursing Caring Office Room: A Case Study at Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center
📕วารสาร : Mathematical Modelling of Engineering Problems, 2022, 9 (2), pp. 305-312 

👦รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
📄บทความวิจัยเรื่อง:  Synergistic effects of bio-plasticizer and core–shell rubber on poly(lactic acid) toughness for sustainable flexible packaging applications
📕วารสาร : Journal of Applied Polymer Science, 2022, 139 (1410), 51894

Print
Tags: