ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น (เหรียญทอง)” ประเภทผลงานระดับอาจารย์/บุคคลทั่วไป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น (เหรียญทอง)” ประเภทผลงานระดับอาจารย์/บุคคลทั่วไป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
Posted: May 21, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

ทีมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  1. รองศาสตราจารย์นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประมวล ชูรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  6. คุณขจรศักดิ์ ศรีกงพาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น (เหรียญทอง)” ประเภทผลงานระดับอาจารย์/บุคคลทั่วไป ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 

ชื่อผลงานนวัตกรรม

  • นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงแขนในผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • Therapy Innovation of Physical Rehabilitation for the Elderly and Stroke Patients with Arm Muscle Weakness

ข้อมูลพิ่มเติม : 

Print
Tags: