ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Posted: May 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อและเสนอได้เพียงครั้งเดียว

การเสนอชื่อล่วงหน้า
สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไปปฏิบัตงานนอกส่วนงาน หรือได้ลาซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เสนอชื่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เสนอชื่อ (ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 25ุุ65 ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.)

บัญชีรายละเอียดแนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยเสนอชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000  ต่อ 27074, 27084

Print
Tags: