ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร "ระบบแจ้งเตือนการพลัดตกจากเตียง"

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร "ระบบแจ้งเตือนการพลัดตกจากเตียง"
Posted: May 5, 2022
Comments: 0
Author: admin

นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ
นายพิศุทธิ์ พรปรีดาวรรณ

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาโท) ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง "ระบบแจ้งเตือนการพลัดตกจากเตียง” เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2565

Print
Tags: