ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานใน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานใน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565
Posted: May 5, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในรูปแบบ Virtual Exibition งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565

ภายใต้ชื่อผลงาน
“Mind  Monitoring in The Elderly for COVID-19 Situation through a Non-invasive Stress Measurement Platform”

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Print
Tags: