ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน หลักสูตร “Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI  รุ่นที่ 10 “

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน หลักสูตร “Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI  รุ่นที่ 10 “
Posted: Apr 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI  รุ่นที่ 10 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I)  และ อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมโครงการ

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/7qRUdUywYXxDUsH88

Print
Tags: