ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน
Posted: May 2, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน ภายใต้ชื่อผลงาน "A Smart Assistant for Detecting Driver Drowsiness"

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Print
Tags: