ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564
Posted: Apr 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ 

นายศุภวัฒน์  วิเศษวงศ์สหกิจ  ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับรางวัล ประเภท : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

นายวุฒิศักดิ์  รัตนสุวรรณ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับรางวัล ประเภท : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

นายจักราวุธ  ไรแสง ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับรางวัล ประเภท : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม


ได้รับรางวัล เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565


ภาพจาก : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Print
Tags: