ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ได้รับเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร ในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ได้รับเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร ในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564
Posted: Apr 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต

อาจารย์ สุทธิพันธ์ อักษรเนียม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ได้รับเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร
เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ภาพจาก : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Print
Tags: