ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 (26 -28 เมษายน 2565)

โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 (26 -28 เมษายน 2565)
Posted: Apr 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2565 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพื่อให้นิสิตช่วยกันดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องมือ และพื้นที่บริเวณโรงงานต้นแบบฯ โดยมีนิสิตและคณาจารย์ไม่น้อยกว่า 45 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คนคือ นายพงศ์พัฒน์ พิณเกษม นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและนายวิชิต ศรีวิลัย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย สินถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น และอาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/K85svHaaMujhtZHv9

Print
Tags: