ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร “รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ”

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ยื่นจดอนุสิทธิบัตร  “รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ”
Posted: Apr 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

นายบุรินทร สุขสุแพทย์

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาโท) ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง “รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา 2564
 

Print
Tags: