ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Posted: Apr 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ
บทความวิจัยเรื่อง:  An Analysis of The Ling Six Sounds using The MFCC and DTW for a Speech-Rehabilitation System in Patients with Cochlear Implants
วารสาร: International Journal of Applied Biomedical Engineering, 2021, 14 (1), pp. 15-21

นายพิศุทธิ์ พรปรีดาวรรณ
บทความวิจัยเรื่อง: A Bed-Fall Notification System Using Pressure and Ultrasonic Sensors
วารสาร: Current Applied Science and Technology Vol.22 No.3 May-June 2022
 

Print
Tags: