ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรก 10 ทีมสุดท้ายในการจัดโครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรก 10 ทีมสุดท้ายในการจัดโครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน
Posted: Apr 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ


นางสาวศุภนิดา ปัทมา
นางสาวจิดาภา โตสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ คงนาสร

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรก 10 ทีมสุดท้ายในการจัดโครงการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน

ภายใต้ชื่อผลงาน
" A Smart Assistant for Detecting Driver Drowsiness "

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง

จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565

Print
Tags: