ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
Posted: Apr 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายภูมิพิชญ์ พิไลวงศ์
นางสาวศิริวรรณ เงินงอก
นายชินกฤติ   ทามาศ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 

ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ภายใต้ชื่อผลงาน
 "A Color Shade Matching System for Dental Restoration" 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
ผศ.ทพ.ดร. ปิยะพงษ์พรรณพิสุทธิ์ (มธ.) 
อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ อินทระ (มข.)

จัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565

Print
Tags: