ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนมีนาคม 2022

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS ประจำเดือนมีนาคม 2022
Posted: Apr 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บนฐานข้อมูล SCOPUS  ประจำเดือนมีนาคม 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
บทความวิจัยเรื่อง:  Effects of Graphene Nanoplatelets on Bio-Based Shape Memory Polymers from Benzoxazine/epoxy Copolymers Actuated by Near-Infrared Light
วารสาร : Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2022, 33 (4), pp. 547-557

รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์)
บทความวิจัยเรื่อง:  Hand Movement-Controlled Image Viewer in an Operating Room by Using Hand Movement Pattern Code
วารสาร : Wireless Personal Communications, 2022, 123 (1), pp. 103-121
 

Print
Tags: