ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 4th International Conference on Radiation and Emission in Materials

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 4th International Conference on  Radiation and Emission in Materials
Posted: Apr 11, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายทวีชัย ไตรพรม             
นายวณัฐพงศ์ อายุวงศ์   

    
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 4th International Conference on  Radiation and Emission in Materials 

ภายใต้ผลงาน
THE INFLUENCE OF PLASMA ACTIVATED  WATER ON MICRO-ALGAECULTIVATION 

จัดโดย
College of  Materials Innovation and  Technology, KMITL 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 ณ The Pullman Pattaya Hotel G (with SHA  plus certification)

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา และ อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์

Print
Tags: