ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2565

Posted: Apr 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

https://drive.google.com/file/d/16MRnfMV6chgs4TNxT0p49AktCdbL2YgJ/view?usp=sharing

นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 

บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)

***ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก***
 

Print
Tags:

หมวดหมู่