ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
Posted: Mar 31, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีตัวแทนอาจารย์แต่ละภาควิชาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต และให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกร ให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์โดย คุณทรงกลด มานะกิจจานนท์ คุณสุภัทร์ เหมนาค และคุณทินกร พรสนธิสกุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ การบรรยายความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกร โดย คุณอิทธิเชษฐ์ โชควรเศรษฐกุล และการบรรยายเรื่อง การเขียน Resume โดย JOB TOP GUN จัดโครงการโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/hKodujUqFabPz4UWA

Print
Tags: