ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบลายเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบลายเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022
Posted: Mar 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัฐลิตตา ธรรมรักษา

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดออกแบบลายเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022 โครงการ SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้

จัดโดย ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags: